Võtmed kätte - Firstel Ehitus - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

Võtmed kätte

Elamu ehitamine, sõltumata sellest, kas on tegemist väikeelamuga või korruselamuga, on keerukas protsess, mis koosneb väga paljudest olulistest tegevustest. Alljärgneva tegevuste loetelu puhul on eeldatud, et elamu krunt on olemas ja see asub piirkonnas, kus:

 • kehtiv detailplaneering lubab ehitada elamu, mis vastab Teie nägemusele oma uuest kodust;

 • tehnilised magistraalkommunikatsioonid on krundi piiril olemas.

 

Elamu planeerimine, projekteerimine ja ehituse ettevalmistus

 
 • projekteerimiseks vajalike tehniliste- ja liitumistingimuste kontrollimine ning täpsustamine.

 • elamukrundi geodeetilise alusplaani tellimine (vajadusel).

 • krundi pinnaseuuringute teostamine ning tehtud uuringute tulemuste analüüs.

 • elamu arhitektuurse projekti koostamine koos elamu sidumisega krundile ning krundiväliste tehniliste kommunikatsioonidega.

 • krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide projekteerimine.

 • vajalike kooskõlastuste hankimine elamu arhitektuursele projektile ning krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide projektidele.

 • ehitusloa hankimine.

 • elamu vundamentide projekti koostamine.

 • elamu konstruktiivse osa projekti ning tööjooniste koostamine.

 • elamu eriosade (elekter, TV, side, valve, veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon jne) projektide ning tööjooniste koostamine.

 • tehniliselt ja kvaliteedilt sobivate materjalide, seadmete ning komplekteerutavate toodete valimine elamu kõikide planeerimis- ja projekteerimistööde käigus.

 • kõikide materjalide, seadmete ja komplekteeritavate toodete ost tarnijatelt sh. pakkumiste võtmine, läbirääkimiste pidamine, kokkulepete sõlmimine jms. ja/või pakkumiste võtmine, läbirääkimiste pidamine, kokkulepete sõlmimine jms. alltöövõtjatega, keda soovitakse kasutada ühe või teise töö teostamisel.

 • tööprotsessi (sh. materjalide, seadmete, transpordi, kõikvõimalike riskide jms.) kindlustamine võimalike õnnetusjuhtumite, varguse jms. vastu.

 

Ehitusplatsi ettevalmistus, vundamentide ja krundisiseste tehnovõrkude ehitus

 
 • elamu telgede ja kõrguste mahamärkimine krundile.

 • juurdesõiduteede, materjalide ladustamise ja kraana tööplatside rajamine krundile.

 • valve korraldamine, varustamine WC-ga ning ajutise vee ja elektriga, prügiveo korraldamine jms.(kogu ehitustegevuse perioodiks).

 • ehitusprotsessi kindlustamine tõsteseadmetega, ehitustellingutega, redelitega ning muude seadmete ja töövahenditega.

 • tööliste ning ehitusjuhtide kindlustamine normaalsete toidu-, puhke- ja elamistingimustega (vastavalt olukorrale).

 • krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide (elekter, vesi, kanalisatsioon, side jne.) rajamine.

 • vundamentide, treppide ning terrasside ehitamine, nende hüdroisolatsiooni ning vajalike mullatööde ja tagasitäidete teostamine, elamu elektrisüsteemi maanduskontuuri rajamine.

 • vundamentide ja krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide teostusmõõdistuste teostamine, elamu telgede kandmine vundamendile, vastavate teostusmõõdistuste protokollide koostamine.

 

Elamu ehitus

 
 • elamu konstruktsioonide soojustamine, auru- ja tuuletõkete paigaldamine, konstruktsioonide sulgemine erinevate konstruktiivsete plaatidega jms.

 • akende ja uste paigaldamine.

 • elamu kaablisüsteemide (elekter, TV, side) väljaehitamine (sh. kilpide paigaldamine), süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine.

 • elamu torusüsteemide (veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon) väljaehitamine (sh. veekappide, mõõtjate ja seadmete paigaldamine), süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine.

 • elamu küttesüsteemi elementide (kaablid, torustikud, radiaatorid) paigaldamine, süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine.

 • elamu siseviimistluse teostamine.

 • elamu seadmete (kütteseade, kamin, saunakeris, lülitid, pistikupesad, sanitaartehnika jms.) paigaldamine.

 • köögi- ja vannitoamööbli ning kodutehnika paigaldamine.

 • elamu välisvoodri paigaldamine.

 • rõdude, piirdete, välistrepide, terrasside, käiguteede, katusepaneelide jms paigaldamine.

 

Ehituse lõpetamine

 
 • Elamu ja selle ümbruse üldkoristuse teostamine.

 • Ehitusplatsil kasutatud vee ja elektri eest tasumine mõõtjate või kokkuleppe alusel.

 • Elamu projektdokumentatsiooni ning muude oluliste dokumentide (sh. kasutusjuhendid) komplekti koostamine ja üleandmine kliendile koos valmis elamu üleandmisega.

 • Vee, kanalisatsiooni, elektri, side jms. liitumislepingute sõlmimine (iga elanik sõlmib iseseisvalt või teeb seda elamuühistu, kui selline on olemas).

 • Elamu kasutusloa hankimine (vastavalt kokkuleppele: eramute puhul võib selle hankida ka elanik ise).

 
 
Back to content | Back to main menu